Obchodní podmínky Soutěžní podmínky

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.canamana.com společnosti
CBD NANO a.s., se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05105129,
zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. B21593 (dále jen
„prodávající“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti
prodávajícího.

b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
a) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou
emailovou adresu kupujícího.

b) Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do
„nákupního košíku“.

c) Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží (název a množství), způsobu
úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží případně
informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

d) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány
za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském
rozhraní či v objednávce.

e) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

g) Zrušení objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 16 hod. dne
předcházejícího dni doručení zboží. Později není možné provést zrušení objednávky ani
změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo kupujícího od kupní
smlouvy odstoupit.

III. ZPŮSOBY PLATBY A CENA ZBOŽÍ
a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na pobočkách prodávajícího,
bezhotovostně Online platba kartou,
dobírkou v hotovosti při přepravě zboží,
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 277043898/0300
(dále jen „účet
prodávajícího“);
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

b) V případě platby v hotovosti, bezhotovostně kartou či na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná
do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

c) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

d) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek II odstavec e) požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku
se nepoužije.

e) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

f) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
a) Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od
smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní
smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo
spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již
nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající
uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní
cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající
kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

b) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
předchozím odstavci. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na email info@cbd-
com.

c) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit.

d) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
obvyklou poštovní cestou. Právo na odstoupení od smlouvy tedy nelze chápat jako právo na
bezplatné zapůjčení zboží.

e) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným
způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

f) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.

e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VADY ZBOŽÍ
a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
až 2174 občanského zákoníku).

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
c) Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo
z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s
výjimkou zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu k němu připojenému nebo v reklamě v
souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc
použít.

d) Ustanovení uvedená v tomto článku VI. obchodních podmínek se dále nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání
nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese info@cbd-
com. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
kupujícího reklamované zboží.

Podrobný reklamační řád je k dispozici na této adrese ………………………..

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

c) Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je
informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.

d) Výsledná cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít koupit zboží za individuálně
sjednaných cenových podmínek.

e) Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí.

f) Prodávající neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti
Prodávajícího, a to zejména provozovatelů platebních systémů, nebo doručovatelů (kurýrů),
ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

g) Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží
V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně
společnosti prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující telefonicky informován na e-mailové
adrese či telefonním čísle, které uvede v objednávce jako kontaktní.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO
Prodávající garantuje, že zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s právními předpisy a
dbá o ochranu práv kupujícího. Podmínky zpracování osobních údajů kupujícího naleznete
zde.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
a) Pokud se kupující v postavení spotřebitele domnívá, že jej prodávající poškodil, nebo že
nedostál svým závazkům, může se obrátit na naši emailovou adresu info@cbd-nano.com.

b) Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, má kupující také právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění.

c) Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a
spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce.

d) U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line
formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:
https://adr.coi.cz/cs.

e) Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u
prodávajícího poprvé.

f) Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh
zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

g) Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu
nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

h) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká

ch) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a) Objednávka kupujícího je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a
prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný
kupujícímu.

b) Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem
uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění
platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené
objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Poslední aktualizace obchodních podmínek dne 17.2.2022

 

OBECNÉ OBCHODNÍ A SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Organizátor CBD NANO a.s., Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05105129, DIČ: CZ05105129, Spisová značka: B 21593 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem "Soutěž o kurz hraní na kytaru s Patrikem Bartkem (dále jen „Soutěž“), zveřejněnou na internetových stránkách www.canamana.com

II. Doba trvání Soutěže
Doba trvání Soutěže je od 26.2.2022 do 15.3.2022.

III. Způsob a podmínky účasti v Soutěži
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která si zakoupí akční balíček Patrika Bartka na webu www.canamana.com, a to pod záložkou „Akční balíčky“. 

2. Soutěžící má právo se každé soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě, že se Soutěže zúčastní vícekrát, bude soutěžící ze soutěže automaticky vyřazen.

3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci organizátora, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, osoby s neuhrazeným závazkem po splatnosti vůči organizátorovi a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této soutěži.

4. Okamžikem zaškrtnutí souhlasu a uhrazení objednávky, uděluje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

IV. Pravidla Soutěže a výhra
1. Soutěž spočívá v zakoupení Limitované edice Patrik Bartko v sekci Akční balíčky na webových stránkách organizátora. Soutěžící mohou nakupovat od data do data uvedených v sekci celebrity edition na www. eyca.cz.

3. Konkrétní počet účastníků soutěže, kteří nakoupí limitovanou edici Patrik Bartko, získá konkrétní cenu.

4. Po ukončení Soutěže, a to nejpozději do tří dnů po skončení Soutěže Patrik Bartka osobě vylosuje Patrik Bartko výherců když záznam z tohoto slosování bude sdílen naInstagramu Organizátora či na jeho webových stránkách, a to s uvedena jména konkrétních výherců, obvykle ve tvaru počáteční písmeno jména výherce a příjmení, např. „J. Kovář“.

V. Způsob určení výherce a předání výher
1. Vyhrát může pouze soutěžící, který zakoupí limitovanou edici Patrika Bartka a bude vylosován Patrikem Bartkem.

2. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu Výhru. Vylosování výherci vyhrávájí:

místo – Kurz hraní s Patrikem Bartkem

místo – Kurz hraní s Patrikem Bartkem

3. Výherce/výherci budou Organizátorem kontaktováni na e-mailové adrese, kterou uvedli v objednávkovém formuláři a vyzváni k přebrání výhry (osobně nebo přepravní službou). Neozve-li se výherce do 7 dnů od oznámení výhry, výhra propadá organizátorovi Soutěže.

4. Výhry jsou zasílány pouze na adresy na území České republiky, a to na náklady Organizátora.

VI. Všeobecné podmínky
1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit.

2. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry Soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch Organizátora. 

VII. Osobní údaje
1. Organizátor soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen předpisy o ochraně osobních údajů) zpracovává soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely organizování soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.

2. Okamžikem zakoupení limitované edice Patrika Bartka, uděluje soutěžící svůj souhlas organizátorovi se zpracováním svých osobních údajů ke shora uvedeným účelům i účelům dále uvedeným jako správci těchto údajů, a to v rozsahu sdělených údajů. Soutěžící souhlasí se zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení včetně nabídek třetích stran prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící prohlašuje, že poskytnutí osobních údajů organizátorovi jako správci je dobrovolné, a bere na vědomí, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese organizátora (info@cbd-nano.com) odvolat, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, právo na přenesení osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, jestliže odpadl účel jejich zpracování a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů byly nebo jsou porušovány předpisy na ochranu osobních údajů. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely organizátora.

3. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách organizátora. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. Organizátor může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

2. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla soutěže či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.

4. Organizátor upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo organizátor na náhradu způsobené škody.

V Praze dne 15. 2. 2022